อาจารย์ วรลัญจ์ กองพลพรหม
Ajarn
Woralan Kongpolphrom

 
ปริญญาโท
สาขา English Language Studies
and Methods
ผศ.วัฒนวรรณ สงวนเรือง
Assistant Professor
Wattanawan Sanguanruang

 
ปริญญาโท
สาขา English
ผศ. วีณา เกียรติ์อนุพงศ์
Assistant Professor
Veena Kiat-anupong
 
ปริญญาโท
สาขา Linguistics
อาจารย์ สมพร หาญดี
Ajarn
Somporn Handee
 
ปริญญาโท
สาขา Communication Studies