ผศ. สาหรี กุลสิริสวัสดิ์
Assistant Professor
Saree Kulsiriswad

 
ปริญญาโท
สาขา English
ผศ. เสียงทิพย์ สุขศรี
Assistant Professor
Siengtip Sukhsri

 
ปริญญาโท
สาขา Communication Development
อาจารย์ เสมอทิพย์ กาญจนจารี
Ajarn
Samertip Karnchanachari
 
ปริญญาโท
สาขา Applied Linguistics
ผศ. เสาวภา ฉายะบุระกุล
Assistant Professor
Saowapa Chayaburakul
 
ปริญญาโท
สาขา English