ผศ. องค์อร ธนานาถ
Assistant Professor
Ong-on Thananart

 
ปริญญาโท
สาขา ESL
อาจารย์ อิงทิพย์ รัตตะรังสี
Ajarn
Engtip Rattarangsi

 
ปริญญาโท
สาขา ESL
ผศ. อุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน์
Assistant Professor
Ubolrat Thengtrirat
 
ปริญญาโท
สาขา Applied Linguistics
อาจารย์ เอื้อมพร พืชพันธ์
Assistant Professor
Eurmporn Pechpan
 
ปริญญาโท
สาขา English