Welcome To Loxley

SmartSearch

ระบบค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล

เป็นระบบช่วยค้นหาข้อมูลบุคคลของพนักงานภายในบริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด(มหาชน) กับภาคหน่วยงานต่างๆ