ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสอบหลังเรียนสำหรับกำลังพลกองทัพบก
เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Achievement Test)

กำหนดเปิดสอบ Oct 15,15 - Aug 20,16

กรุณาใส่ username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบ
   
   

ไม่สามารถสอบได้
กรุณาเปลี่ยน web browser เป็น IE(Internet Explorer) เวอร์ชั่นน้อยกว่า 10 หรือ Google Chrome ก่อนทำการสอบ