SmartTeach

SmartTeach Check list

ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นี้ ท่านต้องตรวจสอบว่าเครื่องคอมฯ ของท่านมีโปรแกรมพร้อมที่จะเรียนหรือไม่ สามารถดูได้จากตารางตรวจสอบด้านล่าง

Check list

Support

Download

Web Browser no Internet Explorer or Chrome
Adobe Flash Player Flash Player
*หากข้อมูลในช่อง Support ทั้งสองบรรทัดมีสัญลักษณ์     ทั้งหมดแสดงว่าคอมพิวเตอร์ของท่านพร้อมที่จะใช้เข้าเรียนได้

How to

SmartTeach

1. Log in หน้าเว็บหลัก

เข้าสู่ระบบ SmartTeach

นำ Username & Password ที่ได้รับจากหน่วยงานของท่านมาใส่เพื่อเข้าใช้งานในระบบ ในกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าเรียน ระบบจะแจ้งข้อความเตือนให้ผู้เรียนไป Log in ก่อนที่หน้าลงทะเบียน

SmartTeach

2. ลงทะเบียนเรียน

เพื่อยืนยันตัวตนผู้เรียน

นำ Username & Password ที่ได้รับจากหน่วยงานของท่านมาใส่เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วระบบจะให้ผู้เรียนเข้าสู่ระบบสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษก่อนเพื่อจัดหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับท่าน

SmartTeach

3. Log in เข้าระบบสอบ

เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ

นำ Username & Password ที่ได้รับจากหน่วยงานของท่านมาใส่เพื่อสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ เมื่อสอบเสร็จระบบจะแจ้งหลักสูตรที่เหมาะสมกับท่าน หลังจากนี้สามารถเข้าเรียนได้ทันที

Lesson Example

SmartTeach

แสดงหลักสูตรที่ได้เรียน

แสดงหน้าจอสถานะการเรียน

เมื่อ Log in เข้ามาในระบบท่านจะเห็นหน้าจอแสดงสถานะการเข้าเรียนหลักสูตร และระยะเวลาในการเข้าเรียน โดยกดปุ่ม Go to Lesson เพื่อเข้าเรียนหลักสูตร

SmartTeach

แสดงหัวข้อหลักสูตร Pre-intermediate

สามารถคลิกเลือกหัวข้อเรียนได้

เมื่อเลือก Go To Lesson แล้วระบบจะแสดงหัวข้อที่สามารถเรียนได้ตามหลักสูตรที่กำหนด โดยเลือกหัวข้อที่ฝั่งซ้ายมือเพื่อแสดงผลที่ฝั่งขวามือ

SmartTeach

แสดงปุ่ม Save & Close

เพื่อบันทึกข้อมูลการเรียน

เมื่อผู้เรียนต้องการจะออกจากหลักสูตรที่กำลังเรียน ผู้เรียนจะต้องกดปุ่ม Save & Close เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูลการเรียนของผู้เรียนก่อนจะปิดหน้าจอ

Go to top of page