SmartTeach

smartteach1

Go to Classroom

กรุณาใช้ IE(Internet Explorer)ในการเข้าเรียน

Username

Password

"ภาษาที่ใช้ในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ
The working language of ASEAN shall be English."

- กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / หมวดที่ 10 การบริหารและขั้นตอนการดําเนินงาน ข้อที่ 34

Pre-intermediate Level

หลักสูตร Pre-intermediate ระดับต้น มี 38 บทเรียน ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

Read more

Intermediate Level

หลักสูตร Intermediate ระดับกลาง มี 59 บทเรียน ใช้เวลาเรียน 60 ชั่วโมง

Read more

Advanced Level

หลักสูตร Advanced ระดับสูง มี 56 บทเรียน ใช้เวลาเรียน 60 ชั่วโมง

Read more

Go to top of page