SmartTeach

SmartTeach Check list

ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นี้ ท่านต้องตรวจสอบว่าเครื่องคอมฯ ของท่านมีโปรแกรมพร้อมที่จะเรียนหรือไม่ สามารถดูได้จากตารางตรวจสอบด้านล่าง

Check list

Support

Download

Web Browser no Internet Explorer or Chrome
Adobe Flash Player Flash Player
*หากข้อมูลในช่อง Support ทั้งสองบรรทัดมีสัญลักษณ์     ทั้งหมดแสดงว่าคอมพิวเตอร์ของท่านพร้อมที่จะใช้เข้าเรียนได้

Lesson Example

SmartTeach

หน้าจอ Log in

เข้าสู่ระบบ SmartTeach

นำ Username & Password ที่ได้รับจากหน่วยงานของท่านมาใส่เพื่อเข้าใช้งานในระบบ

SmartTeach

แสดงหลักสูตรที่ได้เรียน

แสดงหน้าจอสถานะการเรียน

เมื่อ Log in เข้ามาในระบบท่านจะเห็นหน้าจอแสดงสถานะการเข้าเรียนหลักสูตร และระยะเวลาในการเข้าเรียน โดยกดปุ่ม Go to Lesson เพื่อเข้าเรียนหลักสูตร

SmartTeach

แสดงหัวข้อหลักสูตร Pre-intermediate

สามารถคลิกเลือกหัวข้อเรียนได้

เมื่อเลือก Go To Lesson แล้วระบบจะแสดงหัวข้อที่สามารถเรียนได้ตามหลักสูตรที่กำหนด โดยเลือกหัวข้อที่ฝั่งซ้ายมือเพื่อแสดงผลที่ฝั่งขวามือ

Go to top of page